Produkter

Oversikt

S-MPS Meny2

TILBUD

smpos-logo-2014 uten mps  Tilbud lages enkelt og effektivt ved å benytte tilbudsmaler kombinert med å hente priser fra artikkeltabell. Tilbudet kan deles inn i avsnitt og kan benytte artikler for kostberegning. Kan bestemme hvilke artikler som ikke skal vises i tilbud utskrift. Tilbudet viser kostnad og dekningsbidrag under registreringen. I tillegg kan det tas ut kostnadsrapport. Ved tilbudsaksept kan tilbud automatisk overføres til salgsordre. 

SALGSORDRE

 smpos-logo-2014 uten mps Salgsordrer overføres fra tilbud eller registreres direkte. Ved ordre-produksjon opprettes arbeidsordrene fra salgsordre. Varelinjer fra en salgsordre kan overføres til en eller flere arbeidsordrer. Produkter tilhørende en salgsordre kan bli produsert ved bruk av en eller flere arbeidsordre. F.eks kan en trapp med platting overføres til en arbeidsordre. Eller trappen overføres til en arbeidsordre og plattingen overføres til en annen arbeidsordre. Det kan opprettes innkjøpsbestillinger direkte fra salgsordre og/eller arbeidsordre.

FORKALKYLE

 smpos-logo-2014 uten mps Når det er behov for en mer omfattende kalkyle, benyttes varestrukturen som inneholder informasjon om produktets oppbygging av materialer, komponenter, underleveranser og arbeid. Forkalkyle lages effektivt ved å benytte kalkylemaler. Dette gir en stor fleksibilitet.

LEVERING

 smpos-logo-2014 uten mps Leveringsstatus gis ved hjelp av ukeplaner, leveringsplaner og andre rapporter/visninger. En salgsordre kan full eller del leveres. Ved levering skrives det ut pakkseddel og fraktbrev med transportetiketter. Det er også program for utskrift av merkelapper for produkter eller salgsordre.

FAKTURA

smpos-logo-2014 uten mps  Faktura opprettes ved levering av salgsordre, eller den registreres direkte. Det kan benyttes samlefaktura på kunde. Fakturamodulen har funksjon for oppfølging av innbetalinger med purring.

HISTORIKK

 smpos-logo-2014 uten mps Fra salgshistorikk kan det tas ut salg/kost-rapporter for prosjekt, kunde, avdeling, varegruppe og artikkelnr.

INNKJØP

 smpos-logo-2014 uten mps Innkjøps bestillinger kan registreres direkte eller opprettes fra en salgsordre, arbeidsordre eller behovsberegning. Før bestilling iverksettes kan det sendes forespørsel til flere leverandører. Oppfølging av bestillinger utføres ved hjelp av lister og oppslagsprogram. I varemottak rutinen utføres mottakskontroll av innkomne varer og fakturakontroll av leverandørfaktura. 

LAGER

 smpos-logo-2014 uten mps Skiller mellom løpende lager og opptalt-lager. Opptalt-lager inneholder data for de 4 siste opptellinger, samt opptelling pr. 31. desember. Telling kan utføres med håndscanner som leser strekkoder. Lagerverdi-lister kan skrives ut med informasjon om verdi fordelt på material, arbeid, underleveranser og påslag. Lagerlister som viser lagerprofil/leveringsstatus på artikler. 

PRODUKSJON

smpos-logo-2014 uten mps  Arbeidsordrene opprettes manuelt eller fra salgsordre ved ordreproduksjon og fra behovsberegning ved serieproduksjon. Oversikt på hvilke arbeidsordrer som skal settes i produksjon gis ved hjelp av arbeidslister og visninger. Grafiske beleggsoversikter gir et godt bilde av situasjonen. Med beleggsprofil pr. uke på ressurser eller sum belegg på flere ressurser innen dato intervall. Arbeidsordrens operasjoner kan planlegges ut fra ferdigdato på siste operasjon, med tid/dato-setting på øvrige operasjoner ut fra tidsforbruk og slakk pr. operasjon.

ARBEIDSORDRE

 smpos-logo-2014 uten mps Arbeidsordrer opprettes oftest fra salgsordrer eller behovsberegning. Fra en arbeidsordre kan det både opprettes en ny arbeidsordre og innkjøpsbestilling på produkter og materialer det er behov for. Fra arbeidsordren skrives det ut arbeidsordre seddel, arbeidsseddel, kontrolliste og materialliste etter behov. Arbeidsordrene har strekkode for ordrenr og operasjoner for tidsregistrering. 

PRODUKSJONSPLANLEGGING

 smpos-logo-2014 uten mps Beleggsoversikter gir grunnlaget for produksjonsplanleggingen. Etterslep og over/under belastning krever omplanlegging med flytting frem/bak over eller bytting av operasjon. Ved flytting av operasjoner meldes det hvilke salgsordre som vil få forsinket levering. 

BRUTTO OG NETTO-BEHOVSBEREGNING

smpos-logo-2014 uten mps  Beleggsoversikter gir grunnlaget for produksjonsplanleggingen. Etterslep og over/under belastning krever omplanlegging med flytting frem/bak over eller bytting av operasjon. Ved flytting av operasjoner meldes det hvilke salgsordre som vil få forsinket levering. 

TIDSREGISTRERING

smpos-logo-2014 uten mps  S-MPS har Automatisk og manuell tidsregistrering. Ved jobbregistrering nyttes registrering på ansatt, arbeidsordrenr og operasjon. Ved automatisk tidsregistrering beregner systemet overtid. Registrerte tider benyttes i oppfølging av arbeids/salgs ordrer, etterkalkyle og data for lønnsutbetaling.

ETTERKALKYLE

 smpos-logo-2014 uten mps Etterkalkyle på prosjekt, salgsordre, arbeidsordre og produkt. Varer i arbeid på salgsordre og arbeidsordre. For regnings arbeid kan det tas ut fakturagrunnlag. Kostnadsoppfølging og avstemming mot regnskap gjøres ved å sammenligne beregnet forbruk mot virkelig forbruk i perioden. For periode avslutning benyttes V.I.A-rapport og I.B/U.B lager rapporter. Rapportene inneholder kostnadselementer for material, arbeid, tjenester fra underleverandører og variable/faste påslag. 

GRUNNDATA FOR ARTIKKEL/STRUKTUR, KUNDER OG LEVERANDØRER

smpos-logo-2014 uten mps  Grunndata er grunnlaget for systemet. Det er input som bestemmer hva en kan få ut av systemet. 

ØKONOMISYSTEM

 smpos-logo-2014 uten mps S-MPS er integrert med Uni Økonomi's systemer for regnskap og lønn.

Kvalitet

smpos-logo-2014 uten mps  Rutinene i kvalitetsmodulen er en integret del av S-MPS.

Kontakt

SKJØRESTAD MPS AS

Postadresse

Telefon

E-POST